Nasi klienci są naszą najlepszą wizytówką.
Oto nasza oferta.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ dla Wspólnoty Mieszkaniowej

W ramach zarządzania/administrowania częścią wspólną nieruchomości proponujemy poniższy zakres czynności:

 1. Reprezentacja wspólnoty (właścicieli):
  • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej  i samorządowej,
  • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 2. Obsługa prawna:
  • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej,
  • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty (regulaminy, statut, itp.).
 3. Obsługa księgowa:
  • przeprowadzenie czynności związanych z nadaniem Wspólnocie numeru NIP i REGON,
  • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
  • prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli i lokatorów, a także korekt planu gospodarczego – w tym: przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty,
  • prowadzenie analiz: zużycia wody, energii elektrycznej części wspólnej,
  • pobieranie i windykacja pożytków dla Wspólnoty,
  • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty (obsługa księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego system łatwej obsługi nieruchomości „SŁONIE”).
 4. Obsługa administracyjna:
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
  • zapewnienie dostaw usług komunalnych,
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, energii elektrycznej i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
  • zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków (posiadamy możliwości negocjacji korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań),
  • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji (na dodatkowe zlecenie),
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej (nieodpłatnie w sali Zarządcy),
  • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych,
  • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów.
 5. Obsługa techniczna nieruchomości:
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • zlecanie i nadzór wykonywania corocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynku, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”,
  • zlecanie okresowych kontroli urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie budynku (obsługa przez firmy wyspecjalizowane, posiadające stosowne uprawnienia),
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
  • przygotowywanie planów remontowych rocznych i wieloletnich,
  • przygotowanie planów modernizacji budynku;
  • opracowywanie dokumentów przetargowych oraz organizowanie przetargów na usługi i roboty budowlane,
  • wyszukiwanie wykonawców robót remontowo – budowlanych oraz negocjowanie warunków umów,
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór i rozliczanie robót,
  • zapewnienie bezpłatnego nadzoru technicznego.
 6. Współpraca z Developerem i innymi Zarządcami oraz przejęcie nieruchomości:
  • protokolarne przejęcie nieruchomości tj.: dokumentacji księgowej, administracyjnej, technicznej, w tym: dokumentacji budowy i powykonawczej od Developera lub poprzedniego Zarządcy,
  • podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji, jeśli przekazana dokumentacja jest niekompletna, bądź wymaga dodatkowej weryfikacji,
  • udzielanie porad prawnych związanych z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dot. powołania i funkcjonowania Wspólnoty,
  • udzielanie porad branżowych związanych z minimalizacją zagrożeń wynikających z relacji właściciel lokalu a Developer,
  • analizowanie kosztów utrzymania nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych, wraz z przygotowywaniem i negocjowaniem umów na dostawy usług,
  • zarządzanie procesem usuwania usterek budowlanych dotyczących części wspólnych: przekazywanie ich Developerowi oraz potwierdzanie interwencji, tworzenie list wad i usterek oraz ich statusu w częściach wspólnych, ich bieżąca aktualizacja i przesyłanie stosownego raportu do Developera.
 7. Opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:
  • zachowawczy plan zarządzania – utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym,
  • rozwojowy plan zarządzania – powiększenie wartości nieruchomości, który jednocześnie pozwoli obniżyć koszty utrzymania budynku i nieruchomości.